Disclaimer

Disclaimer, beveiliging, privacy & leveringsvoorwaarden. Informatie over de risico’s van tatoeages volgens de GGD richtlijnen en Algemene voorwaarden studio

Algemene Gegevens

Thai Tattoo, Sak Yant Nederland en Seal tattoo zijn geregistreerde handelsnamen van Sakyant.nl BV

Studio

Kerkstraat 2
2405 CD
Alphen aan den Rijn

www.thaitattoostudio.nl
Mail: info@thaitattoostudio.nl

Kamer van Koophandel 60689226.
BTW nummer is NL 8540.17.148 B01

Correspondentie adres:
Kerkstraat 2 2405 CD Alphen aan den Rijn

Parkeren: U kunt parkeren op het parkeerterrein bij de kerk aan de Paradijslaan.

Op toegang tot en gebruik van alle sites van Thai Tattoo en Sakyant.nl BV zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Copyright

Copyright©Sakyant.nl BV
Alle rechten voorbehouden

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Thai Tattoo en de bij haar aangesloten bedrijven, hierna genoemd Sakyant.nl BV, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Als u van mening bent dat er op de site inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, afbeeldingen of andere materialen neem dan contact met ons op via het contactformulier o.v.v. rechten. Het is u toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Merken

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door . Sakyant.nl BV. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.Sakyant.nl BV.noch haar werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site en deze disclaimer op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Gekoppelde websites

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel Sakyant.nl BV ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat Sakyant.nl BV verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

Statistische Informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.(‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookies gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging

Uw persoonlijke (NAW-)gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Om uw privacy te kunnen waarborgen worden uw persoonlijke gegevens versleuteld getransporteerd en bewaard, waardoor deze voor derden onleesbaar zijn. Het raadplegen van uw gegevens via internet geschiedt via een beveiligde (SSL) verbinding.

Privacy

Als consument heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Sakyant.nl BV hanteert het privacyreglement op basis van de Wet Persoonsregistraties. Sakyant.nl BV registreert uw persoonsgegevens en neemt deze op in een bestand, om daarmee de overeenkomst die met u is aangegaan na te kunnen komen en uw orderstatus bij te kunnen houden.

Wij nemen de door u verstrekte persoonlijke gegevens op een versleutelde wijze op in een bestand. De gegevens zijn daarmee onleesbaar voor derden. De persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn zullen nooit ter inzage aan derden worden gegeven of voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

Samenvatting van uw Rechten

Het privacyreglement omvat het recht op inzage, waarmee u heeft het recht heeft om alle gegevens in te zien die over u worden bijgehouden; het recht op een kopie van deze gegevens; het recht op verbetering van onjuiste gegevens; het recht op aanvulling van ontbrekende gegevens; het recht op verwijdering en vernietiging van (overbodige)gegevens.

Overige

Sakyant.nl BV verkoopt uw gegevens niet. Sakyant.nl BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij (uw naam) Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Inzage door Derden

Alleen wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven mogen derden uw gegevens wel inzien. Hierop vormen de volgende situaties een uitzondering: ouders van kinderen jonger dan 12 jaar; een curator of mentor, als zodanig benoemd door een rechter; een vertegenwoordiger, als zodanig schriftelijk vastgelegd; een belangenbehartiger of nabestaande, wanneer vaststaat dat dit in het belang van de betrokkene is.

De beheerder van de gegevens is

Sakyant.nl BV

Kerkstraat 2 2405 CD Alphen aan den Rijn

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Sakyant.nl BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.

Bestellingen

Bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt.

Wanneer er op zondag tot en met woensdag wordt besteld, wordt uw bestelling op donderdag  in behandeling genomen.

Afkoelingsperiode

Binnen de afkoelingsperiode van 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling is het mogelijk uw aankoop -mits in gesloten en ongeschonden staat- zonder opgaaf van redenen te retourneren. De verzendkosten zijn echter voor uw rekening.

Om van deze retourregeling gebruik te kunnen maken dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend schriftelijk naar:

Sakyant.nl BV t.a.v. afd. Retourzendingen.

Na beoordeling van uw retouraanvraag ontvangt u van ons een retourneerticket. Na ontvangst van uw retourzending ontvangt u het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten binnen 14 dagen op uw bank- of girorekening.

Overige Voorwaarden

De administratieve gegevens van Sakyant.nl BV strekken tot volledig bewijs, tenzij de cliënt het tegendeel bewijst.

Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Huisregels

Geen toegang of tatoeage onder de 18 jaar.

Wij behouden ons het recht tot weigeren van tatoeëren of personen.

We plaatsen geen piercings.

Bij een afspraak mag er maximaal één persoon mee.

Onze Sak Yant worden alleen op het bovenlichaam geplaatst.

Wanneer zonder geldige reden de afspraak niet wordt nagekomen,
behouden we ons het recht voor toekomstige afspraken te weigeren.
Er zal geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.

Bij het annuleren van een afspraak zal er ook geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.

Het verzetten van een afspraak dient maximaal 48 uur voor aanvang van de afspraak gemeld te worden.
Wanneer de afspraak binnen deze periode verplaatst gewenst te worden,
vervalt de aanbetaling en dient er nieuwe afspraak gemaakt te worden.

Indien u een kwartier of meer verlaat bent voor uw afspraak,
komt de afspraak te vervallen en dient er een nieuwe afspraak
gemaakt te worden.

Dieren zijn vanuit hygiënische overwegingen niet toegestaan.

Tatoeage

Informatie over de risico’s van tatoeages volgens de GGD richtlijnen en Algemene voorwaarden – Disclaimer

U bent mogelijk van plan een tatoeage te laten aanbrengen bij studio van Thai Tattoo. De GGD en Thai Tattoo vinden het van belang om u van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s. Het aanbrengen van een tatoeage is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat u besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door uzelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk kunnen zijn.

Uw gezondheid

Als u lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten raadt de GGD u af om een tatoeage te laten aanbrengen.

• diabetes
• hemofilie
• chronische huidziekte
• contactallergie
• immuunstoornis
• hart- en vaatafwijkingen
• bij het gebruik van antistollingsmiddelen
• op plaatsen waar u plastische chirurgie of radiotherapie heeft ondergaan
• op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op uw lichaam voordoen

Tijdens het aanbrengen van de tatoeage mag u niet onder invloed van alcohol of drugs zijn. Ook indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, wordt het aanbrengen van een tatoeage afgeraden. Zorg dat u goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de tatoeëerder op de hoogte van zaken waarvan u denkt dat deze belangrijk zijn (bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, onder behandeling zijn van een dermatoloog e.d.).

Allergische Reacties

Bepaalde pigmentkleuren kunnen allergische reacties veroorzaken. De tatoeage kan dan vervormen en/of verdwijnen. Mensen kunnen ook een latexallergie (latex zit soms in de materialen waarmee wordt gewerkt) hebben. Voordat men gaat tatoeëren moet een toestemmingsformulier worden ingevuld. Op het toestemmingsformulier wordt gevraagd of men bekend is met mogelijke allergieën.

Leeftijd tatoeage

Onder de 16 jaar wordt een tatoeage door de GGD sterk afgeraden.

Bij Thai Tattoo kunt u een tattoo laten plaatsen als u 18 jaar of ouder bent.

Toestemmingsformulier

Voordat u een tatoeage laat aanbrengen wordt u gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen.

In dit toestemmingsformulier worden o.a. een aantal vragen over uw gezondheid gesteld. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor uw eigen veiligheid. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de studio en wordt vertrouwelijk behandeld.

Aanbrengen tatoeage

Tijdens het aanbrengen van een tatoeage worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoffen onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende afbeelding. De inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit.

Voordat de tatoeage wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zo nodig wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje. Het aanbrengen van een tatoeage moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; de naald die door je huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met de blote handen worden aangeraakt. Na afloop wordt de getatoeëerde plek verzorgd en afgedekt.

Richtlijnen

In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het zetten van tatoeages. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de tatoeëerders zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en Waren Autoriteit controleren een keer per drie jaar of de tatoeagestudio’s zich houden aan de richtlijnen.

Nazorg instructie tatoeage

De genezingstijd van een tatoeage bedraagt ongeveer zes weken. Algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij een rol. Tijdens het genezingsproces kan de tatoeage gaan jeuken. Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd van de tatoeage absoluut noodzakelijk.

Direct na het tatoeëren is de getatoeëerde plek afgedekt met een steriele [zelfklevende] transparante folie. U kunt de folie na enkele uren verwijderen en de wond behandelen zoals hieronder omschreven.

Behandeling tatoeage wond

1- Raak de tatoeage zo min mogelijk en was uw handen voor het behandelen van de wond.

2- Dep de tatoeagewond na het wassen met een schone handdoek of een tissue voorzichtig droog.

3- Smeer de tatoeage desgewenst (met schoon gewassen handen) in met de zalf die u van de tatoeëerder heeft meegekregen. Gebruik geen andere zalf en laat de zalf ook niet door iemand anders gebruiken.

4- Druppel geen wond desinfecteer middelen zoals Sterilon ® op de wond.

5- Draag geen pleisters of verband over de tatoeagewond.

6- Draag nooit strakke of vuile kleding op de tatoeagewond.

7- Vermijd tijdens het genezingsproces contact met zwemwater (chloorzwembaden, bubbelbaden, natuurlijk zwemwater). Maak tevens geen gebruik van sauna of stoombad.

8- Stel de getatoeëerde plek niet bloot aan de zon of zonnebank (ook niet met een zonnebrandmiddel). Gebruik ook na de genezingstijd op de tatoeage altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen.

9- Neem bij extreme roodheid, zwelling, bloeding, pussen, kleurverandering van de wond of bij pijn altijd contact op met de huisarts.

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Tattoos worden aangebracht in de studio van Thai Tattoo gevestigd te Alphen aan den Rijn, alsmede al haar nevenvestigingen

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Thai Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage alsook die door Thai Tattoo wordt behandeld of aan wie Thai Tattoo producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Thai Tattoo en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Thai Tattoo en Opdrachtgever, waarbij Thai Tattoo als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Thai Tattoo worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Thai Tattoo worden zonder enige uitzondering geleverd door Thai Tattoo en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Thai Tattoo zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Thai Tattoo aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Thai Tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden

Eigen Verantwoording en Eigen Risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Thai Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Thai Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Thai Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Thai Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Thai Tattoo of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Thai Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Thai Tattoo behandelt geen personen jonger dan 18 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 Thai Tattoo heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Thai Tattoo het recht de opdracht te weigeren.

Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Thai Tattoo erkent Opdrachtgever dat Thai Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Thai Tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Thai Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Thai Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Thai Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Thai Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Thai Tattoo terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle te zake relevante informatie.

4.4 Thai Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Garantie

Thai Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

Toepasselijk Recht / bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Thai Tattoo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Den Haag, behoudens indien Thai Tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Sakyant.nl BV en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

Neem contact met ons op
X